Toán Lớp 8: (x+y+z) ³ -x³-y³-z³ Help mình nha :o

By Cát Tiên

Toán Lớp 8: (x+y+z) ³ -x³-y³-z³
Help mình nha 😮

0 bình luận về “Toán Lớp 8: (x+y+z) ³ -x³-y³-z³ Help mình nha :o”

 1. U\omegaU        
  Giải đáp:
  = 3 (x+y) (x+z) (y+z)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x+y+z) ³ -x³-y³-z³
  = (x+y)³-x³-y³+3 (x+y+z)(x+y)z
  = 3xy (x+y) +3 (x+y+z) (x+y)z
  = 3 (x+y) (xy+xz +yz +yz +z² )
  = 3 (x+y) (x+z) (y+z)

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
     (x+y+z)^3-x^3-y^3-z^3
  =(x+y+z)^3-(x^3+y^3+z^3)
  =(x+y+z)^3-(x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-xz)
  =(x+y+z)[(x+y+z)^2-x^2-y^2-z^2+xy+yz+xz]
  =(x+y+z)(x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2xz-x^2-y^2-z^2+xy+yz+xz)
  =(x+y+z)(3xy+3yz+3xz)
  =3(x+y+z)(xy+yz+xz)

  Trả lời

Viết một bình luận