Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 3. Có hai thửa ruộng hình vuông, cạnh thửa ruộng thứ nhất dài 60m. Thửa ruộng thứ hai có cạnh dài bằng 1 2 độ dài cạnh của thửa ruộ

Toán Lớp 6: Bài 3. Có hai thửa ruộng hình vuông, cạnh thửa ruộng thứ nhất dài 60m. Thửa ruộng thứ hai có cạnh dài bằng 1 2 độ dài cạnh của thửa ruộng thứ nhất. Tính diện tích thửa ruộng thứ hai?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài của cạnh thuộc thửa ruộng thứ hai là:
  $\text{60 x $\dfrac{1}{2}$ = 30 (m)}$
  Diện tích của thửa ruộng thửa ruộng thứ hai là: 
  $\text{30 x 30 = 900 ($m^2$)}$
               Giải đáp: $\text{900 $m^2$}$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cạnh của thửa ruộng thứ 2 là: 60 xx 1/2 = 30 (m) 
  Diện tích thửa ruộng thứ 2 là: 30 xx 30 = 900 (m^2) 
  Vậy thửa ruộng thứ 2 có diện tích là 900 m^2 
  $#Hoctot$ 
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai