Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Với điều kiện nào của x để phân thức -5x+1/x+3 có ý nghĩa

Toán Lớp 8: Với điều kiện nào của x để phân thức -5x+1/x+3 có ý nghĩa

Comments ( 2 )

 1. $\text{- Ta có phân thức $\dfrac{-5x+1}{x+3}$:}$
  $\text{- Để phân thức có nghĩa:}$
            $x+3≠0$
       ⇔ $x≠-3$
  $\text{- Vậy phân thức có nghĩa khi $x≠-3$.}$

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Để phân thức (-5x+1)/(x+3) có nghĩa thì:
   x+3 \ne 0 ⇔ x\ne 0-3 ⇔ x\ne-3
  Vậy x\ne-3 thì (-5x+1)/(x+3) có nghĩa

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh