Toán Lớp 8: Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương một tổng hay hiệu: a, x^3+3x^2+3x+1 b, 27y^3-9y^2+y-1/27 c, 8x^6+12x^4y+6x^2y^2+y^3

Toán Lớp 8: Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương một tổng hay hiệu:
a, x^3+3x^2+3x+1
b, 27y^3-9y^2+y-1/27
c, 8x^6+12x^4y+6x^2y^2+y^3

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương một tổng hay hiệu:
  a, x^3+3x^2+3x+1
  = (x+1)^3 = (x+1)^2 . (x+1)
  b, 27y^3-9y^2+y-1/27
  = (3y)^3 – 3^2y^2 + 3 . x . 1/3 – (1/3)^3
  = (3y – 1/3)^3 = (3y – 1/3)^2 . (3y – 1/3)
  c, 8x^6+12x^4y+6(x^2y)^2+y^3
  = 8x^6 + 12x^4y + 6x^4y+ y^3
  = (2x^2)^3 + 12x^4y + 6x^4y+ y^3
  = (2x^2 + y)^3 = (2x^2 + y)^2  . (2x^2 + y)

  Trả lời
 2. $\text{a, x³+3x²+3x+1}$
  $\text{=x³+3x².1+3.x.1²+1³}$
  $\text{=(x+1)²}$
  $\text{b)27y³-9y²+y-$\frac{1}{27}$ }$
  $\text{=(3y)³-3.9y².$\frac{1}{3}$ +9y.$\frac{1}{9}$-($\frac{1}{3}$)³}$
  $\text{=(3y)³-3.(3y)².$\frac{1}{3}$ +3.3y.($\frac{1}{3}$)²-($\frac{1}{3}$)³}$
  $\text{=(3y-$\frac{1}{3}$)³}$
  $\text{c)$8x^{6}$+12$x^{4}$y+6x²y²+y³}$
  $\text{=(2x²)³+3.4$x^{4}$.y+3.2x²y²+y³}$
  $\text{=(2x²)³+3.(2x²)².y+3.2x²y²+y³}$
  $\text{=(2x²+y)³}$  
   

  Trả lời

Viết một bình luận