Toán Lớp 8: Viết 3y+5z+1-4yz thành tích hai số

Toán Lớp 8: Viết 3y+5z+1-4yz thành tích hai số

TRẢ LỜI

Viết một bình luận