Toán Lớp 8: Tính giá trị của biểu thức biết x: a/(x-2)(x+2)(x+3)-(x-1)^3 với x=2 b/(x+2)^3-(x-2)^3-2x^2-x với x=-2

Toán Lớp 8: Tính giá trị của biểu thức biết x:
a/(x-2)(x+2)(x+3)-(x-1)^3 với x=2
b/(x+2)^3-(x-2)^3-2x^2-x với x=-2

TRẢ LỜI

 1. Bài làm : 
  a,

  (x-2)(x+2)(x+3)-(x-1)^3

  =[(x-2)(x+2)](x+3)-(x^3-3x^2+3x-1)

  =(x^2-4)(x+3)-x^3+3x^2-3x+1

  =x^3+3x^2-4x-12-x^3+3x^2-3x+1

  =6x^2-7x-11

  Thay x=2 vào biểu thức đã cho ta được :

  6.2^2 – 7.2 – 11=-1

  Vậy khi x=2 thì giá trị của biểu thức đã cho là -1

  $\\$

  b,

  (x+2)^3-(x-2)^3-2x^2-x

  =[x+2-(x-2)][(x+2)^2+(x+2)(x-2)+(x-2)^2]-2x^2-x

  =(x+2-x+2)(x^2+4x+4+x^2-4+x^2-4x+4)-2x^2-x

  =4(3x^2+4)-2x^2-x

  =12x^2+16-2x^2-x

  =10x^2-x+16

  Thay x=-2 vào biểu thức đã cho ta được :

  10.(-2)^2 – (-2) + 16=58

  Vậy khi x=-2 thì giá trị của biểu thức đã cho là 58

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a)-1
  b)58
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)(x-2)(x+2)(x+3)-(x-1)³
  =(x²-4)(x+3)-(x³-3x²+3x-1)
  =x³+3x²-4x-12-x³+3x²-3x+1
  =(x³-x³)+(3x²+3x²)+(-4x-3x)+(-12+1)
  =6x²-7x-11
  Thay x=2 vào biểu thức trên ta được:
             6.2²-7.2-11
           =24-14-11
           =10-11
           =-1
  Vậy giá trị của biểu thức (x-2)(x+2)(x+3)-(x-1)³ tại x=2 là -1
  b)(x+2)³-(x-2)³-2x²-x
  =x³+6x²+12x+8-(x³-6x²+12x-8)-2x²-x
  =x³+6x²+12x+8-x³+6x²-12x+8-2x²-x
  =(x³-x³)+(6x²+6x²-2x²)+(12x-12x-x)+(8+8)
  =10x²-x+16
  Thay x=-2 vào biểu thức trên ta được:
             10.(-2)²-(-2)+16
           =10.4+2+16
           =40+2+16
           =42+16
           =58
  Vậy giá trị của biểu thức (x+2)³-(x-2)³-2x²-x tại x=-2 là 58

  Trả lời

Viết một bình luận