Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: tính giá trị biểu thức (liên quan đến hằng đẳng thức ) trình bày đầy đủ nhé B=xy+2x+2y+4 tại x=98 y=98

Toán Lớp 8: tính giá trị biểu thức (liên quan đến hằng đẳng thức ) trình bày đầy đủ nhé
B=xy+2x+2y+4 tại x=98 y=98

Comments ( 2 )

 1. $#AkaShi
  B=xy+2x+2y+4
  B=x(y+2)+2(y+2)
  B=(y+2)(x+2)
   Thay x=98;y=98
  (98+2)(98+2)=100xx100=10000
  ………………..
  Không áp dụng HĐT áp dụng
  $\text{+Đặt nhân tử chung}$
  $\text{+Nhóm hạng tử}$
  $\text{+Thế số tính}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   B = xy + 2x + 2y + 4
      = x(y + 2) + 2(y + 2)
      = (y + 2)(x + 2)
  Thay x = 98; y = 98 vào B = (y + 2)(x + 2) ta có:
  (98 + 2)(98 + 2)
  = 100. 100 
  = 10000

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc Sa