Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Tính các góc của 1 hình tứ giác ABCD, biết: a, A=30 độ ; C=70 độ ; 3B=4D b, B=40 độ ; D=80 độ ; 2A=3C * Giúp mik vs ak, pls*

Toán Lớp 8: Tính các góc của 1 hình tứ giác ABCD, biết:
a, A=30 độ ; C=70 độ ; 3B=4D
b, B=40 độ ; D=80 độ ; 2A=3C
* Giúp mik vs ak, pls*

Comments ( 1 )

 1. a/ Xét tứ giác $ABCD$:
  $\widehat A+\widehat B+\widehat C+\widehat D=360°$
  hay $30 °+70 °+\widehat B+\widehat D=360 °$
  $↔100 °+\widehat B+\widehat D=360 °$
  $↔\widehat B+\widehat D=260 °$
  $↔\widehat B=260 °-\widehat D$
  Thay $\widehat B=260 °-\widehat D$ vào $3\widehat B=4\widehat D$
  $3(260 °-\widehat D)=4\widehat D$
  $↔780 °-3\widehat D=4\widehat D\\↔-7\widehat D=-780 °\\↔\widehat D≈111,4 °\\→\widehat B=148,6 °$
  Vậy $\widehat B=148,6 °,\widehat D=111,4 °$
  b/ Xét tứ giác $ABCD$:
  $\widehat A+\widehat B+\widehat C+\widehat D=360 °$
  hay $\widehat A+40 °+\widehat C+80 °=360 °$
  $↔\widehat A+\widehat C+120 °=360 °$
  $↔\widehat A+\widehat C=240 °$
  $↔\widehat A=240 °-\widehat C$
  Thay $\widehat A=240 °-\widehat C$ vào $2\widehat A=3\widehat C$
  $2(240 °-\widehat C)=3\widehat C\\↔480 °-2\widehat C=3\widehat C\\↔-5\widehat C=-480 °\\↔\widehat C=96 °\\→\widehat A=144 °$
  Vậy $\widehat A=144 °,\widehat C=96 °$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )