Toán Lớp 8: Tìm z,y nguyên dương biết: `3y+5z+1+7=4yz`

Toán Lớp 8: Tìm z,y nguyên dương biết: 3y+5z+1+7=4yz

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   $3y+5z+1+7=4yz$
  $⇔ 3y+5z+8=4yz$
  $⇔ 15y+25z+40=20yz$
  $⇔ 9y+30yz+25z+(6y+40)=50yz$
  $⇔ (3y+5z)^2+(6y+40)=50yz$
  Vì $50yz\;\vdots\; 5 ⇒  (3y+5z)^2+(6y+40)\;\vdots\; 5$
  $⇒ \begin{cases}(3y+5z)^2\;\vdots\; 5\\6y+40\;\vdots\; 5\end{cases}$
  $⇒ \begin{cases}y\;\vdots\; 5\\z\;\vdots\; 5\end{cases}$
  Đặt $y=5y_1,z=5z_1$ với $y_1,z_1\in \mathbb{Z}$
  $15y_1+25z_1+8=100y_1z_1$
  Vì $8\;\not\vdots\; 5$ nên không có $y,z$ nào thảo mãn yêu cầu đề bài.

  Trả lời

Viết một bình luận