Toán Lớp 8: Tìm z,y nguyên dương biết: `3y+5z+1+7=4yz`

By Phước Bình

Toán Lớp 8: Tìm z,y nguyên dương biết: 3y+5z+1+7=4yz
Viết một bình luận