Toán Lớp 7: tính tỉ lệ của lớp 10,11,12 theo tỉ lệ 3,4,5 tổng là 240

Toán Lớp 7: tính tỉ lệ của lớp 10,11,12 theo tỉ lệ 3,4,5 tổng là 240

TRẢ LỜI

 1. # chớp#  
   Gọi số tỉ lệ của 3 lớp đó là a,b,c ( a,b,c ∈ N*)  
  Theo đề ra, ta có :
  a/3 = b/4= c/5, a + b + c = 240
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số = nhau
  a/3 = b/4= c/5 = $\dfrac{a + b + c}{3 + 4 + 5}$ = $\dfrac{240}{12}$ = 20  
  a/3 = 20 => a = 20 . 3 = 60  
  b/4 = 20 => b = 20 . 4 = 80 
  c/5 = 20 => c = 20 . 5 = 100 
  =>
  Vậy tỉ lệ của 3 lớp là 60 , 80 , 100

  Trả lời

Viết một bình luận