Toán Lớp 8: Tìm $M_{\max}$ và $M_{\min}$ với $M=x^2-4xy+5y^2-2y+28$.

Toán Lớp 8: Tìm $M_{\max}$ và $M_{\min}$ với $M=x^2-4xy+5y^2-2y+28$.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  M=x²-4xy+5y²-2y+28
  M=(x²-4xy+4y²)+(y²-2y+1)+27
  M=(x-2y)²+(y-1)²+27≥27
  Min M=27
  dấu”=” xảy ra khi x-2y=0⇔x=2.1=2
                               y-1=0⇔y=1
  M không có GTLN
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận