Toán Lớp 8: Phân tích : (x-1)(x-2)(x-4)(x-5)-28

Toán Lớp 8: Phân tích : (x-1)(x-2)(x-4)(x-5)-28

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  \((x^2 – 6x + 11)(x^2 – 6x + 2)\) 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  \quad (x-1)(x-2)(x-4)(x-5) – 28\\
  = [(x-1)(x-5)][(x-2)(x-4)] – 28\\
  = (x^2 – 6x + 5)(x^2 – 6x + 8) – 28\\
  = (x^2 – 6x)^2 + 13(x^2- 6x) + 22\\
  = (x^2 – 6x)^2 + 11(x^2- 6x) + 2(x^2 – 6x) + 22\\
  = (x^2 – 6x)(x^2 – 6x + 11) + 2(x^2 – 6x + 11)\\
  = (x^2 – 6x + 11)(x^2 – 6x + 2)
  \end{array}\)

  Trả lời

Viết một bình luận