Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: tìm GTNN: a)x^2-4x+1 b/4x^2+4x+11 c/3x^2-6x-11

Toán Lớp 8: tìm GTNN:
a)x^2-4x+1
b/4x^2+4x+11
c/3x^2-6x-11

Comments ( 2 )

 1. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-8-tim-gtnn-a-2-4-1-b-4-2-4-11-c-3-2-6-11

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)
  Đặt A=x^2-4x+1
  =>A=(x^2-4x+4)-3
  =>A=(x-2)^2-3 >=0-3=-3
  =>A>=-3
  Dấu = xảy ra <=>(x-2)^2=0<=>x=2
  Vậy GTNN của A=-3<=>x=2
  b)
  Đặt B=4x^2+4x+11
  =>B=(4x^2+4x+1)+10
  =>B=(2x+1)^2+10 >=0+10=10
  =>B>=10
  Dấu = xảy ra <=>(2x+1)^2=0<=>x=-1/2
  Vậy GTNN của B=10<=>x=-1/2
  b)
  Đặt C=3x^2-6x-11
  =>C=3(x^2-2x+1)-14
  =>C=3(x-1)^2-14 >=0-14=-14
  =>C>=-14
  Dấu = xảy ra <=>3(x-1)^2=0<=>x=1
  Vậy GTNN của C=-14<=>x=1

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )