Toán Lớp 8: Tìm giá trị nhỏ nhất A=3x^2 – 5x + 10 A=2x^2 + 5x – 2 A=7x^2 + 7x A= 1/2x^2 – x -1 A=4x^2 – 2x -1 A=4x^2 – 2x – 1 A=3/2x^2 – x A=6x^2

Toán Lớp 8: Tìm giá trị nhỏ nhất
A=3x^2 – 5x + 10
A=2x^2 + 5x – 2
A=7x^2 + 7x
A= 1/2x^2 – x -1
A=4x^2 – 2x -1
A=4x^2 – 2x – 1
A=3/2x^2 – x
A=6x^2 – 3x + 2
A= x^2 – x + 2y^2 – y
A= 4/3x^2 – 4x – 1

TRẢ LỜI

Viết một bình luận