Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: tìm x để: x-1 ====– <0 x+2

Toán Lớp 8: tìm x để:
x-1
————– <0 x+2

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  x+2 và x-1 trái dấu và x+2>x-1 với mọi x 
  =>x+2>0;x-1<0
  =>x> -2;x<1
  =>-2<x<1
  Vậy (x-1)/(x+2)<0 khi -2<x<1
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x-1)/(x+2) <0
  <=>x-1 và x+2 khác dấu
  Ta lại có x+2>x-1
  =>x-1<0,x+2>0
  =>x<1,x> -2
  =>-2<x<1
  Vậy -2<x<1 thì  (x-1)/(x+2) <0

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )