Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Giúp ttoi với tìm tổng của M=12+15+18+21+-111+117

Toán Lớp 6: Giúp ttoi với tìm tổng của M=12+15+18+21+….111+117

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
    M = 2208
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    M = 12 + 15+18+21+….+111+117
  M = (12+15+18+21+…+111)+117
  Số số hạng của M là :
  (111-12):3+1=34( số hạng )
  Tổng là :
  (111+12) xx 34:2= 2091  
  M = 2091 + 117
  M = 2208

 2. M = 12 + 15 + 18 + 21 +….. + 111 + 117
  text{Vì khoảng cách của các con số từ 12 đến 111 cách nhau 3 đơn vị }
  text{ Nên số số hạng từ 12 đến 111 là }: (111 – 12 ) : 3 + 1= 34 số hạng
  text{Tổng từ 12 đến 111 là :} ( 111 + 12) xx 34 : 2= 2091
  text{Tổng của dãy số trên là :} 2091 + 117 =2208
  text{Vậy} M = 2208
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )