Toán Lớp 8: Tìm ba số nguyên tố liên tiếp q,p,r sao cho p ² + q ² + r ² cũng là số nguyên tố ( Vote 5 sao + ctlhn + cảm ơn )

By Uyên Thi

Toán Lớp 8: Tìm ba số nguyên tố liên tiếp q,p,r sao cho p ² + q ² + r ² cũng là số nguyên tố
( Vote 5 sao + ctlhn + cảm ơn )

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm ba số nguyên tố liên tiếp q,p,r sao cho p ² + q ² + r ² cũng là số nguyên tố ( Vote 5 sao + ctlhn + cảm ơn )”

 1. #laviken#
  Giả sử : p < q < r 
  Do p ; q ; r là các số nguyên tố nên p^2+ q^2 + r^2 > 3 
  Nếu p ; q ; r $\not\vdots$ 3 
    ⇒ p^2 ; q^2 ; r^2 chia 3 dư 1 hoặc 2 
   Nếu p^2+ q^2 + r^2 $\not\vdots$ 3
  ⇒ p^2 + q^2 + r^2 là hợp số 
  ⇒ trái với giả thiết ( loại ) 
  ⇒ p $\not\vdots$ 3 
  Mà p là số nguyên tố ⇒ p = 3 
                                       ⇒ q = 5
                                       ⇒ r = 7 
  Ta có : 3^2 + 5^2 + 7^2 = 83 ( là số nguyên tố ) ( thỏa mãn )
  Vậy 3 số p ; q ; r cần tìm là 3 ; 5 ; 7
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nhận thấy vai trò của p,q,r là như nhau nên
  KMTTQ, giả sử: p < q < r
  Nếu p = 2, ta tìm được 3 số là: 2;3;5 (ktm)
  Nếu p = 3,ta tìm được 3 số là: 3;5;7 ™
  Nếu p > 3
  Bổ đề: Mọi số nguyên tố > 3 bình phương lên thì luôn chia 3 dư 1 thật vậy các số nguyên tố lớn hơn 3 nên có dạng: 3k + 1 hoặc 3k + 2 (k ∈ $Z^{+}$)
  Nếu có dạng 3k + 1,ta có: (3k + 1)= 9k2+ 6k + 1 ≡ 1 (mod 3)
  Nếu có dạng 3k + 2 ,ta có:(3k + 2)= 9k2+ 12k + 4 ≡ 1 (mod 3)
  Vậy nếu p  > 3 thì các số q,r > 3 nên khi bình phương lên thì chắc chắn đều dư 1
  =>p+ q+ $r^{2}$ ≡ 0 (mod 3)
  Vậy ta có (p,q,r) = (3,5,7) và các hoán vị của nó

  Trả lời

Viết một bình luận