Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một người đi ô tô trong 2 giờ đầu, mỗi giờ đi được 42,5km; trong 4 giờ sau, mỗi giờ đi được 46,25km. Hỏi trên cả quãng đường, trung bìn

Toán Lớp 5: Một người đi ô tô trong 2 giờ đầu, mỗi giờ đi được 42,5km; trong 4 giờ sau, mỗi giờ đi được 46,25km. Hỏi trên cả quãng đường, trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki – lô – mét?

Comments ( 2 )

 1. Tổng số giờ ô tô đi là :
  2 + 4 = 6 ( giờ )
  Ô tô đi được số ki – lô – mét là :
  42,5 xx 2 + 46,25 xx 4 = 270 ( km )
  Trên cả quãng đường , trung bình mỗi giờ người đó đi được số ki – lô – mét là :
  270 : 6 = 45 ( km )
  Đáp số : 45km

 2. Tổng số giờ ô tô đi là:
  2 + 4 = 6 (giờ)
  Ô tô đi được số ki – lô – mét là:
  42,5 x 2 + 46,25  x 4 = 270 (km)
  Trên cả quãng đường , trung bình mỗi giờ người đó đi được số ki – lô – mét là:
  270 : 6 = 45 (km)
  Đáp số: 45 km
  @ doanhaianh
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh