Toán Lớp 6: A = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 Có thể thay các dấu “ * ” bằng các dấu phép tính “ + ” và “ – ” để biểu thức A có giá trị bằng 2

By Nhã Trúc

Toán Lớp 6: A = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 Có thể thay các dấu “ * ” bằng các dấu phép tính “ + ” và “ – ” để biểu thức A có giá trị bằng 28 được không? Vì sao?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: A = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 Có thể thay các dấu “ * ” bằng các dấu phép tính “ + ” và “ – ” để biểu thức A có giá trị bằng 2”

 1. Ta xét phép tính:
  1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45
  Ta thấy : 1+2+3+4+5+6+7 = 28 nên chỉ có thể cộng hoặc trừ thêm 0
  Ta xét 8 và 9:
  8-9 = -1
  -8-9 = -17
  8+9 = 17
  -8+9 = 1
  Vì không phép tính nào để có kết quả bằng 0
  => Không thể thay dấu + và – để cho ta kết quả A=28
  (Các phép tính tham khảo)
  1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45
  1+2+3+4+5+6+7+8-9 = 27
  1+2+3+4+5+6+7-8+9 = 29
  1+2+3+4+5+6+7-8-9 = 11
  Từ các phép tính này cũng cho ta thấy không thể thay dấu + hoặc – để A = 28

  Trả lời

Viết một bình luận