Toán Lớp 8: Tìm x (x-5)(x+5)+3(3-x)=-11+10x

Toán Lớp 8: Tìm x
(x-5)(x+5)+3(3-x)=-11+10x

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $(x-5)(x+5)+3(3-x)=-11+10x$
  $\Leftrightarrow$  $x^2-25+9-3x=-11+10x$
  $\Leftrightarrow$  $x^2-25+9-3x+11-10x=0$
  $\Leftrightarrow$  $x^2-13x-5=0$
  $\Delta$ $=(-13)^2-4.1.(-5)=169+20=189$
  $\textit{Vì Δ > 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt là:}$ 
  $\left \{ {{x_1=\frac{13-3√21}{2}} \atop {x_2=\frac{13+3√21}{2} }} \right.$

  Trả lời
 2. (x-5)(x+5)+3(3-x)=-11+10x
  x^2 – 25 + 9 -3x + 11 – 10x = 0
  x^2 -13x – 14 = 0
  x^2 + x – 14x – 14 = 0
  x(x+1) – 14 ( x + 1 ) = 0
  (x + 1 ) ( x – 14 ) = 0
  x + 1 = 0 hay x – 14 = 0
  x = -1 hay x = 14
  vậy x = -1 hay x = 14

  Trả lời

Viết một bình luận