Toán Lớp 8: `text{Tìm GTLN hoặc GTNN của biểu thức sau:}` `H = (5x^2 – 10x + 21)/(x^2 – 2x + 3)`

Toán Lớp 8: text{Tìm GTLN hoặc GTNN của biểu thức sau:} H = (5x^2 – 10x + 21)/(x^2 – 2x + 3)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: `text{Tìm GTLN hoặc GTNN của biểu thức sau:}` `H = (5x^2 – 10x + 21)/(x^2 – 2x + 3)`”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   H=(5x^2-10x+21)/(x^2-2x+3)
  $\bullet \text{GTLN}$
  8-H=8-(5x^2-10x+21)/(x^2-2x+3)
  =(8x^2-16x+24)/(x^2-2x+3)-(5x^2-10x+21)/(x^2-2x+3)
  =(8x^2-16x+24-5x^2+10x-21)/(x^2-2x+3)
  =(3x^2-6x+3)/(x^2-2x+3)
  =[3(x-1)^2]/(x^2-2x+3)
  Ta có 3(x-1)^2>=0,x^2-2x+3=(x-1)^2+2>=2>0
  =>8-H=[3(x-1)^2]/(x^2-2x+3)>=0
  =>8-H>=0
  =>H<=8
  Dấu = xảy ra <=>3(x-1)^2=0<=>x=1
  Vậy GTLN của H=8<=>x=1

  Trả lời

Viết một bình luận