Toán Lớp 5: 7 – Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5. – Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập t

Toán Lớp 5: 7 – Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.
– Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số khác nhau vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.
– Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 3. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5 sao cho mỗi số đều có đủ 4 chữ số đã cho.
mn giúp với:((

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 7 – Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5. – Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập t”

  1. a, Cho 3 chữ số : 0 ; 1 ;2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 2 ; vừa chia hết cho 5 : 210 , 120
    b, Cho 3 chữ số : 0 ; 1 ;2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số khác nhau vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho 5 ; 120
    c, Cho 4 chữ số : 0 ; 1 ;2 ;3. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hêt cho 5 sao cho mỗi số đều có đủ 4 chữ số đã cho : 1230 ; 1320; 2130; 2310; 3120;3210
     Cho mik ctlhn + 5 sao nhé .

    Trả lời

Viết một bình luận