Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Giải giúp táu vs các đại thần uwiiiii: 4(x-2)/-5= -20/(x-2) 50%(x-2)-3(1-1/3x)=-1 Hứa sẽ trả xứng đáng!!!!

Toán Lớp 6: Giải giúp táu vs các đại thần uwiiiii:
4(x-2)/-5= -20/(x-2)
50%(x-2)-3(1-1/3x)=-1
Hứa sẽ trả xứng đáng!!!!

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\frac{4(x-2)}{-5}=\frac{-20}{x-2}$
  $⇔\frac{4x-8}{-5}=\frac{-20}{x-2}$
  $⇔(4x-8)(x-2)=-20.-5$
  $⇔4x^2-8x-8x+16=100$
  $⇔4x^2-16x+16-100=0$
  $⇔4x^2-16x-84=0$
  $⇔4x^2-28x+12x-84=0$
  $⇔4x(x-7)+12(x-7)=0$
  $⇔(x-7)(4x+12)=0$
  \(⇔\left[ \begin{array}{l}x-7=0\\4x+12=0\end{array} \right.\) 
  \(⇔\left[ \begin{array}{l}x=7\\x=-3\end{array} \right.\) 
  $50$%$(x-2)-3(1-\frac13x)=-1$
  $⇔0,5x-1-3+x=-1$
  $⇔1,5x=-1+3+1$
  $⇔1,5x=3$
  $⇔x=2$
  Xin hay nhất!!!

 2. Giải đáp:
  $\\$
  a,
  (4 (x-2) )/(-5) = (-20)/(x-2)
  Điều kiện : x \ne 2
  ↔ (4x-8)/(-5) = (-20)/(x-2)
  ↔ (4x-8) (x-2) = (-5) × (-20)
  ↔ 4x^2 – 8x -8x + 16 = 100
  ↔ 4x^2 + (-8x-8x) + 16=100
  ↔ 4x^2-16x + 16 = 100
  ↔ 4x^2 – 16x + 16 -100=0
  ↔ 4x^2 – 16x + (16-100)=0
  ↔ 4x^2 – 16x – 84=0
  ↔ 4x^2 – 28x + 12x – 84=0
  ↔ (4x^2-28x) + (12x-84)=0
  ↔ 4x (x – 7) + 12 (x-7)=0
  ↔ (x-7) (4x+12)=0
  ↔ \(\left[ \begin{array}{l}x-7=0\\4x+12=0\end{array} \right.\) 
  ↔ \(\left[ \begin{array}{l}x=0+7\\4x=0-12\end{array} \right.\) 
  ↔ \(\left[ \begin{array}{l}x=7\\4x=-12\end{array} \right.\) 
  ↔ \(\left[ \begin{array}{l}x=7\\x=-12÷4\end{array} \right.\) 
  ↔ \(\left[ \begin{array}{l}x=7 \text{(Thỏa mãn)}\\x=-3 \text{(Thỏa mãn)}\end{array} \right.\) 
  Vậy x=7 hoặc x=-3
  $\\$
  b,
  50% (x-2) – 3 (1 – 1/3x)=-1
  ↔ 1/2 (x-2) – 3 + x = -1
  ↔ 1/2x – 1 – 3 +x=-1
  ↔ (1/2x+x) + (-1-3) =-1
  ↔ (1/2+1)x-4=-1
  ↔ 3/2x-4=-1
  ↔3/2x=-1+4
  ↔3/2x=3
  ↔x=3÷3/2
  ↔x=2
  Vậy x=2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )