Toán Lớp 8: Tìm gtnn của biểu thức x^2-x+1 Tìm gtln của biểu thức x-x^2 tlnh-5vt-cảm ơn

Toán Lớp 8: Tìm gtnn của biểu thức x^2-x+1
Tìm gtln của biểu thức x-x^2
tlnh-5vt-cảm ơn

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm gtnn của biểu thức x^2-x+1 Tìm gtln của biểu thức x-x^2 tlnh-5vt-cảm ơn”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:
  x^2-x+1
  =x^2-x+1/4+3/4
  =x^2-2.x.(1)/2+(1/2)^2+3/4
  =(x-1/2)^2+3/4
  Vì (x-1/2)^2≥0∀x
  \to (x-1/2)^2+3/4≥3/4
  \to x^2-x+1≥3/4
  Dấu  “=” xảy ra khi và chỉ khi:
  (x-1/2)^2=0⇔x=1/2
  Vậy GTNN của x^2-x+1 là 3/4 khi x=1/2
  Ta có:
  x-x^2
  =-(x^2-x)
  =-(x^2-x+1/4-1/4)
  =-[x^2-2.x.(1)/2+(1/2)^2-1/4]
  =-[(x-1/2)^2-1/4]
  =-(x-1/2)^2+1/4
  Vì (x-1/2)^2≥0∀x
  →-(x-1/2)^2≤0∀x
  \to -(x-1/2)^2+1/4≤1/4
  →x-x^2≤1/4
  Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi:
  (x-1/2)^2=0⇔x=1/2
  Vậy GTLN của x-x^2 là 1/4 khi x=1/2

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   1.
  x^2-x+1
  =x^2-2.(1)/(2).x+(1/2)^2+3/4
  =(x-1/2)^2+3/4
  Vì (x-1/2)^2≥0∀x∈RR
  ->(x-1/2)^2+3/4≥3/4∀x∈RR
  ->x^2-x+1≥3/4∀x∈RR
  Dấu ‘=’ xảy ra ⇔(x-1/2)^2=0<=>x-1/2=0
  <=>x=1/2
  Vậy x^2-x+1 đạt GTNN là 3/4 khi x=1/2
  2.
  x-x^2
  =-(x^2-x)
  =-[x^2-2.(1)/(2).x+(1/2)^2-(1/2)^2]
  =-[(x-1/2)^2-1/4]
  =-(x-1/2)^2+1/4
  Vì (x-1/2)^2≥0∀x∈RR
  ->-(x-1/2)^2≤0∀x∈RR
  ->-(x-1/2)^2+1/4≤1/4∀x∈RR
  ->x-x^2≤1/4∀x∈RR
  Dấu ‘=’ xảy ra ⇔(x-1/2)^2=0<=>x-1/2=0
  <=>x=1/2
  Vậy x-x^2 đạt GTLN là 1/4 khi x=1/2

Viết một bình luận