Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Ngta trồng hoa tulip trên một mảnh đất hcn, biết rằng cứ mỗi m2 đất sẽ trong đc 12 hoa tulip. Hãy tính số hoa tulip đc trồng trên mảnh

Toán Lớp 9: Ngta trồng hoa tulip trên một mảnh đất hcn, biết rằng cứ mỗi m2 đất sẽ trong đc 12 hoa tulip. Hãy tính số hoa tulip đc trồng trên mảnh đất này, biết đường chéo của mảnh đất là 25m, và nếu tăng chiều rộng lên 3 lần thì vẫn kém chiều dài 3m

Comments ( 1 )

 1. Gọi chiều dài mảnh đất là x, chiều rộng là y( x>y>0)
  vì nếu tăng chiều rộng lên 3 lần thì vẫn kém chiều dài 3m nên
  x=3y+3
  áp dụng định lý Pytago 
  x^2+y^2=625
  hay (3y+3)^2+y^2=625
  9y^2+18y+9+y^2=625
  10y^2+18y=616 
   y=7;x=24
  Smanhdat=7.24=168 m2
  số hoa tulip:168.12=2016

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc Sa