Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức ($x+1)^{3}$ + ($x-1)^{3}$ + $x^{3}$ -3x(x+1)(x-1)

Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức ($x+1)^{3}$ + ($x-1)^{3}$ + $x^{3}$ -3x(x+1)(x-1)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức ($x+1)^{3}$ + ($x-1)^{3}$ + $x^{3}$ -3x(x+1)(x-1)”

 1. Giải đáp:
  9x
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x+1)³+(x-1)³+x³-3x(x+1)(x-1)
  =x³+3.x².1+3.x.1²+1³+x³-3.x².1+3.x.1²-1³+x³-3x(x²-1²)
  =x³+3x²+3x+1+x³-3x²+3x-1+x³-3x(x²-1)
  =x³+3x²+3x+1+x³-3x²+3x-1+x³-3x³+3x
  =(x³+x³+x³-3x³)+(3x²-3x²)+(3x+3x+3x)+(1-1)
  =9x

  Trả lời

Viết một bình luận