Toán Lớp 8: Cho ba số a; b; c đôi một khác nhau và khác 0; thỏa mãn $(a+b+c)^{2}$ =a^2+b^2+b^2 Tính giá trị biểu thức A= a^2/a^2 +b^2/b^2+2ca +c^2/

Toán Lớp 8: Cho ba số a; b; c đôi một khác nhau và khác 0; thỏa mãn $(a+b+c)^{2}$ =a^2+b^2+b^2
Tính giá trị biểu thức A= a^2/a^2 +b^2/b^2+2ca +c^2/c^+2ab

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho ba số a; b; c đôi một khác nhau và khác 0; thỏa mãn $(a+b+c)^{2}$ =a^2+b^2+b^2 Tính giá trị biểu thức A= a^2/a^2 +b^2/b^2+2ca +c^2/”

 1. $\\$
  (a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2
  ->a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)=a^2+b^2+c^2
  ->ab+bc+ca=0
  -> ab = -bc-ca, bc=-ab-ca, ca=-ab-bc
  a^2+2bc
  =a^2+bc-ab-ca
  =a(a-b)-c(a-b)
  =(a-b)(a-c)
  b^2+2ca
  =b^2+ca-ab-bc
  =-b(a-b) + c (a-b)
  =(a-b)(c-b)
  c^2+2ab
  =c^2+ab-bc-ca
  = c (c-b)- a (c-b)
  =(c-a)(c-b)
  =-(a-c)(c-b)
  Khi đó :
  A=a^2/((a-b)(a-c)) + b^2/((a-b)(c-b)) – c^2/((a-c)(c-b))
  =(a^2(c-b) + b^2(a-c) – c^2 (a-b))/((a-b)(a-c)(c-b))
  =(a^2 (c-b) + b^2a-b^2c-ac^2+bc^2)/((a-b)(a-c)(c-b))
  =(a^2(c-b) – a (c-b)(b+c) + bc (c-b))/((a-b)(a-c)(c-b))
  =((c-b)(a^2-ab-ac + bc))/((a-b)(a-c)(c-b))
  =((c-b)[a(a-b) – c (a-b)])/((a-b)(a-c)(c-b))
  =((a-b)(a-c)(c-b))/((a-b)(a-c)(c-b))
  =1
  Vậy A=1
   

  Trả lời

Viết một bình luận