Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Mọi người lm giúp iem nhé. Mỗi bài 20 điểm thì tổng là 40 ạ :>>> Bài 8: Một cửa hàng bán một số mét vải trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bán

Toán Lớp 6: Mọi người lm giúp iem nhé. Mỗi bài 20 điểm thì tổng là 40 ạ :>>>
Bài 8: Một cửa hàng bán một số mét vải trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bán 3/5 số mét vải. Ngày thứ hai bán 2/7 số mét vải còn lại. Ngày thứ ba bán nốt 40 mét vải.
a) Tính tổng số mét vải cửa hàng đã bán.
b)Tính tỉ số phần trăm giữa số mét vải ngày thứ nhất đã bán so với cả 3 ngày.
Bài 10: Một cửa hàng bán gạo bán hết số gạo của mình trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bán được 3/7 số gạo của cửa hàng. Ngày thứ hai bán được 25% số gạo bán được ngày thứ nhất. Ngày thứ ba bán được 26 Tấn gạo
a) Hỏi ban đầu cửa hàng có bao nhiêu tấn gạo?
b)Tính số gạo cửa hàng bán được trong ngày thứ nhất và ngày thứ hai
c) Số gạo cửa hàng bán được trong ngày thứ nhất chiếm bao nhiêu phần trăm số gạo cửa hàng có

Comments ( 2 )

 1. Bài 8: Giải:
  40m vải ứng với số phần của ban đầu là: 
  1 – 3/5 – 2/7 = 4/35 (số vải)
  a) Tổng số vải cửa hàng có là:
  40 : 4/35 = 350 (m)
  b) Ngày 1 bán số m vải là: 
  350 × 3/5 = 210 (m)
  Tỉ số % của số vải bán ngày 1 so với tổng số vải là: 
  210 : 350 = 60% (số vải)
  Đáp số: …
  —————————–
  Bài 10: Giải: 
  Đổi 25% = 1/4
  Ngày thứ 2 bán được số gạo là: 
  3/7 × 1/4 = 3/28 (số gạo)
  26 tấn gạo ứng với số phần là: 
  1 – 3/7 – 3/28 = 13/28 (số gạo)
  a) Cửa hàng có số tấn gạo là: 
  26 : 13/28 = 56 (tấn)
  b) Ngày thứ nhất cửa hàng bán số gạo là: 
  56 × 3/7 = 24 (tấn)
  Ngày thứ 2 bán số gạo là: 
  24 × 1/4 = 6 (tấn)
  c) Số gạo ngày 1 chiếm số % so với số gạo có được là: 
  24 : 56 = 42,85…% (số gạo)
  Đáp số: ……
  (Chúc bạn học tốt)
   

 2. phân số chỉ số mét vả bán trong ngày thứ 2 là :
  ( 1- 3/5) . 2/7 = 4/35
  Phân số chỉ 40 mét vải bán trong ngày thứ 3 là :
  1 – 3/5 – 4/35= 2/7
  Tổng số mét vải cửa hàng đã bán là :
  40 : 2/7= 140 (m)
  Ngày thứ nhất bán được số mét vải là: 
  140 . 3/5= 84 (m)
  tỉ số % của số mét vải ngày thứ nhất bán được so với cả 3 ngày là :
  84 : 140 . 100%=60%
  a) Vậy cửa hàng đã bán 140 m vải
  b)tỉ số % của số mét vải ngày thứ nhất bán được so với cả 3 ngày là 60%
  —————————————————————————————————-
  bài 10)
  Phân số chỉ số tấn ngày thứ 2 bán được là :
  3/7 . 25%= 3/28
  Phân số chỉ số tấn  gạo ngày thứu 3 bán được là :
  1 – 3/7 – 3/28= 13/28
  Ban đầu cửa hàng có số tấn gạo là :
  26 : 13/28= 56 ( tấn)
  Ngày thứ nhất bán được số tấn gạo là :
  56 . 3/7 = 24 ( tấn)
  Ngày thứ 2 bán được số tấn gạo là :
  56 . 3/28 = 6 ( tấn)
  ngày thứ nhất và ngày thứ 2 cửa hàng ban được số tấn gạo là :
  6 + 24 = 30 ( tấn)
  số gạo ngày thứ nhất bán được chiếm số % số gạo của cửa hàng là :
  24 : 56 . 100%= 42,85…%
  a) Vậy Ban đầu cửa hàng có 56 tấn gạo 
  b) Vậy ngày thứ nhất và ngày thứ 2 cửa hàng ban được 30 tấn gạo
  c)số gạo ngày thứ nhất bán được chiếm số % số gạo của cửa hàng là 42,875%

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )