Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử 1/4xa^4 + 16xb^4

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
1/4xa^4 + 16xb^4

TRẢ LỜI

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  1/4a^4+16b^4
  =1/4 a^4+1/4*64b^4
  =1/4(a^4+64b^4)
  =1/4(a^4+16a^2b^2+64b^4-16a^2b^2)
  =1/4[(a^2)^2+2a^2 .8b^2+(8b^2)^2-(4ab)^2]
  =1/4[(a^2+8b^2)-(4ab)^2)]
  =1/4(a^2-4ab+8b^2)(a^2+4ab+8b^2)
   

  Trả lời

Viết một bình luận