Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) 3x(x + 1) – y(x + 1) b) x² + 5x – xy – 5y c) x² – 4y² – 6x +9 d) 6x² – 7x + 2

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử
a) 3x(x + 1) – y(x + 1)
b) x² + 5x – xy – 5y
c) x² – 4y² – 6x +9
d) 6x² – 7x + 2

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) 3x(x + 1) – y(x + 1) b) x² + 5x – xy – 5y c) x² – 4y² – 6x +9 d) 6x² – 7x + 2”

 1. a) $3x\left(x+1\right)-y\left(x+1\right)$
  $3x^2+3x-y\left(x+1\right)$
  $=3x^2+3x-xy-y$
  b) $x^2+5x-xy-5y$
  $=\left(x^2+5x\right)+\left(-xy-5y\right)$
  $=x\left(x+5\right)-y\left(x+5\right)$
  $=\left(x+5\right)\left(x-y\right)$
  c) $x^2-4y^2-6x+9$
  $=\left(x-3\right)^2-4y^2$
  $=\left(x-3\right)^2-\left(2y\right)^2$
  $=\left(\left(x-3\right)+2y\right)\left(\left(x-3\right)-2y\right)$
  $=\left(x-3+2y\right)\left(x-3-2y\right)$
  d) $6x^2-7x+2$
  $=\left(6x^2-3x\right)+\left(-4x+2\right)$
  $=3x\left(2x-1\right)-2\left(2x-1\right)$
  $=\left(2x-1\right)\left(3x-2\right)$

  Trả lời
 2. a) 3x(x + 1) – y(x + 1)
  =(x+1)(3x-y)
  b) x² + 5x – xy – 5y
  =(x²- xy )+( 5x  – 5y)
  =x(x-y)+5(x-y)
  =(x-y)(x+5)
  c) x² – 4y² – 6x +9
  =(x²- 6x +9) – 4y²
  =(x-3)^2-(2y)^2
  =(x-3-2y)(x-3+2y)
  d) 6x² – 7x + 2
  =6x² – 3x-4x + 2
  =(6x² – 3x)-(4x – 2)
  =3x(2x – 1)-2(2x – 1)
  =(2x-1)(3x-2)

  Trả lời

Viết một bình luận