Toán Lớp 4: mọi người giải hộ em với : an có 24 cái kẹo . bình có 28 cái kẹo . cường có số kẹo bằng trung bình cộng của 3 bạn . hỏi cường có bao nh

By Thanh THương

Toán Lớp 4: mọi người giải hộ em với :
an có 24 cái kẹo . bình có 28 cái kẹo . cường có số kẹo bằng trung bình cộng của 3 bạn . hỏi cường có bao nhiêu cái kẹo ?
Viết một bình luận