Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: mọi người giải hộ em với : an có 24 cái kẹo . bình có 28 cái kẹo . cường có số kẹo bằng trung bình cộng của 3 bạn . hỏi cường có bao nh

Toán Lớp 4: mọi người giải hộ em với :
an có 24 cái kẹo . bình có 28 cái kẹo . cường có số kẹo bằng trung bình cộng của 3 bạn . hỏi cường có bao nhiêu cái kẹo ?

Comments ( 2 )

 1. – Gọi số kẹo của bạn cường là x 
  x=(24+28+x):3
  3xxx=24+28+x
  2x=52
  x=52:2
  x=26
  to Vậy số kẹo của Cường là : 26 cái kẹo .
   

 2. $\text{Số kẹo của cường là:}$
  (24+28):2=26($\text{cái kẹo}$)
  $\text{Đáp số:}$ 26 $\text{cái kẹo}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )