Toán Lớp 8: Phân tích đa thức các đa thức sau thành nhân tử: a.x ³-3x ²-4x+12 b.x ³+xy ²-16x+2x ²y c.x ³-3x ²-4(x-3)

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức các đa thức sau thành nhân tử:
a.x ³-3x ²-4x+12
b.x ³+xy ²-16x+2x ²y
c.x ³-3x ²-4(x-3)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Phân tích đa thức các đa thức sau thành nhân tử: a.x ³-3x ²-4x+12 b.x ³+xy ²-16x+2x ²y c.x ³-3x ²-4(x-3)”

 1. a,x^3 – 3x^2 – 4x + 12
  =x^2(x-3)-4(x-3)
  =(x-3)(x^2 – 4)
  =(x-3)(x-2)(x+2) hđt a^2 – b^2 = (a-b)(a+b)
  x^3+xy^2-16x+2x^2y
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)
  x^3-3x^2-4x+12
  =x^2(x-3)-4(x-3)
  =(x^2-4)(x-3)
  =(x-2)(x+2)(x-3)
  b)
  x^3+xy^2-16x+2x^2y
  =x(x^2+y^2-16+2xy)
  =x[(x^2+2xy+y^2)-4]
  =x[(x+y)^2-2^2]
  =x(x+y+2)(x+y-2)
  c)
  x^3-3x^2-4(x-3)
  =x^2(x-3)-4(x-3)
  =(x^2-4)(x-3)
  =(x-2)(x+2)(x-3)

Viết một bình luận