Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD. Khi đó góc A và B là hai góc đối. AC là cạnh. AB là đường chéo. góc A và C là hai góc đối. Đừng giải thích dài dòng

Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD. Khi đó
góc A và B là hai góc đối.
AC là cạnh.
AB là đường chéo.
góc A và C là hai góc đối.
Đừng giải thích dài dòng

Comments ( 2 )

 1. Tứ giác ABCD:
  -Góc A và Góc B là 2 góc kề
  -AC là đường chéo
  -AB là cạnh 
  -Góc A và góc C là 2 góc đối
  => chọn D  
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  hat(A) và hat(B) là 2 góc kề
  AC là đường chéo
  AB là cạnh
  hat(A) và hat(C) là 2 góc đối
  => D

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )