Toán Lớp 8: mot to san xuat du kien lam mot so san pham trong 18 ngay khi lam moi ngay to vuot muc 5 san pham nen sau 16 ngay to da hoan thanh cong

Toán Lớp 8: mot to san xuat du kien lam mot so san pham trong 18 ngay khi lam moi ngay to vuot muc 5 san pham nen sau 16 ngay to da hoan thanh cong viec va con lam them duoc 20 san pham nua . tinh so san pham to phai san xuat theo du dinh

TRẢ LỜI

 1. Gọi số sản phẩm phải hoàn thành trong một ngày theo kế hoạch là x
  (Đk: x > 0)
  Số sản phẩm thực tế mỗi ngày người đó làm được là: x + 5.
  Số sản phẩm phải làm theo kế hoạch là: 18x
  Vì số ngày thực tế hoàn thiện công việc là 16 ngày và số sản phẩm làm được nhiều hơn so với kế hoạch là 20 sản phẩm nên ta có phương trình:
  18x = 16(x + 5) – 20
  ⇔ 18x = 16x + 80 – 20
  ⇔ 2x = 60
  ⇔ x = 30 ™
  Vậy tổng số sản phẩm dự kiến ban đầu là: 18.30= 540 sản phẩm
  Xin hay nhất ạ!!

  Trả lời

Viết một bình luận