Toán Lớp 9: Tính giá trị biểu thức: Q= tử số : 2 nhân căn của (x ² – 1) mẫu số : x – căn của (x ² – 1) với x= 1/2 nhân ( căn của a/b + căn của b/

Toán Lớp 9: Tính giá trị biểu thức:
Q=
tử số : 2 nhân căn của (x ² – 1)
mẫu số : x – căn của (x ² – 1)
với x= 1/2 nhân ( căn của a/b + căn của b/a)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $Q = \dfrac{a – b}{b}$ ( nếu $|a| ≥ |b|; ab > 0$)
  $Q = \dfrac{b – a}{a}$ ( nếu $|a| < |b|; ab > 0$)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $ x = \dfrac{1}{2}(\sqrt{\dfrac{a}{b}} + \sqrt{\dfrac{b}{a}}) > 0 ⇒ \dfrac{a}{b} > 0 ⇒ ab > 0$
  $ ⇒ x² – 1 = \dfrac{1}{4}(\sqrt{\dfrac{a}{b}} + \sqrt{\dfrac{b}{a}})² – 1 = \dfrac{1}{4}(\sqrt{\dfrac{a}{b}} – \sqrt{\dfrac{b}{a}})² $
  $ ⇒ \sqrt{x² – 1} = \dfrac{1}{2}|\sqrt{\dfrac{a}{b}} – \sqrt{\dfrac{b}{a}}| (*)$
  Có 2 trường hợp :
  TH1 $: |a| ≥ |b| ; ab > 0$
  $ ⇔ a² ≥ b² ⇔ a² – b² ≥ 0 ⇔ \dfrac{a² – b²}{ab} ≥ 0$
  $ ⇔ \dfrac{a}{b} – \dfrac{b}{a} ≥ 0 ⇒ \sqrt{\dfrac{a}{b}} – \sqrt{\dfrac{b}{a}} ≥ 0$
  $ (*) ⇒ \sqrt{x² – 1} = \dfrac{1}{2}(\sqrt{\dfrac{a}{b}} – \sqrt{\dfrac{b}{a}}) $
  $ ⇒ x – \sqrt{x² – 1} = \dfrac{1}{2}(\sqrt{\dfrac{a}{b}} + \sqrt{\dfrac{b}{a}}) – \dfrac{1}{2}(\sqrt{\dfrac{a}{b}} – \sqrt{\dfrac{b}{a}}) = \sqrt{\dfrac{b}{a}} $
  $Q = \dfrac{2\sqrt{x² – 1}}{x – \sqrt{x² – 1}} = \dfrac{a – b}{b}$
  TH2 $: |a| < |b| ; ab > 0$ tương tự:
  $Q = \dfrac{2\sqrt{x² – 1}}{x – \sqrt{x² – 1}} = \dfrac{b – a}{a}$

  Trả lời

Viết một bình luận