Toán Lớp 6: lớp 6a có 50 học sinh . trong đó có 3/5 học sinh thích chơi đá bóng , 80% học sinh thích chơi đá cầu , 7/10 học sinh thích chơi cầu lôn

Toán Lớp 6: lớp 6a có 50 học sinh . trong đó có 3/5 học sinh thích chơi đá bóng , 80% học sinh thích chơi đá cầu , 7/10 học sinh thích chơi cầu lông . tính số học sinh mỗi loại

TRẢ LỜI

 1. Số học sinh thích chơi đá bóng là:
  50 . 3/5 = 30 (học sinh)
  Số học sinh thích chơi đá cầu là:
  50 . 80% = 40 (học sinh)
  Số học sinh thích chơi cầu lông là:
  50 . 7/10 = 35 (học sinh)
  Vậy số học sinh thích chơi đá bóng là 30 ; thích chơi đá cầu là 40 và thích chơi cầu lông là 35.

  Trả lời
 2. Số học sinh thích chơi bóng đá là :
         50 . 3/{5} = 30 ( học sinh )
  Số học sinh thích chơi đá cấu là :
         50 . 80% = 40 ( học sinh )
  Số học sinh thích chơi cầu lông là : 
        50 . 7/{10} = 35 ( học sinh )
  Vậy số học sinh chơi bóng đá : 30 học sinh
                                    đá cầu :  40 học sinh
                                    cầu lông : 35 học sinh

  Trả lời

Viết một bình luận