Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Mọi người giúp mik nhanh nha Phân tích da thức thành nhân tử A)20x^2-24x-4x^2 Thực hiện phép tính A)x+3/x-x/x-3+9/x^2-3x

Toán Lớp 8: Mọi người giúp mik nhanh nha
Phân tích da thức thành nhân tử
A)20x^2-24x-4x^2
Thực hiện phép tính
A)x+3/x-x/x-3+9/x^2-3x

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  20x^2-24x-4x^2
  = 16x^2-24x
  = 8 * 2x^2 – 8 * 3x
  = 8x(2x-3)
  b)
  (x+3)/x – x/(x-3) + 9/(x^2-3x)
  = ((x+3)(x-3))/(x(x-3)) – (x^2)/(x(x-3)) + 9/(x(x-3))
  = ((x+3)(x-3)-x^2+9)/(x(x-3))
  = (x^2-3^2-x^2+9)/(x(x-3))
  = 0/(x(x-3))
  = 0

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   ** Phân tích da thức thành nhân tử:
  20x^2-24x-4x^2
  =16x^2-24x
  =8x(2x-3)
  ** Thực hiện phép tính:
  Với x\ne0;x\ne3
  Ta có:
  (x+3)/x-x/(x-3)+9/(x^2-3x)
  =(x+3)/x-x/(x-3)+9/(x(x-3))
  =((x+3)(x-3)-x.x+9)/(x(x-3))
  =(x^2-9-x^2+9)/(x(x-3))
  =0/(x(x-3))
  =0

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Lan