Toán Lớp 8: (mk chỉ cần đáp án thoyyy ạ) Câu 5: Đẳng thức: $x^{3}$ + $y^{3}$ = $(x+y)^{3}$ -3xy (x+y) A. Đúng B Sai Câu 6: Nối các ý

By Cát Linh

Toán Lớp 8: (mk chỉ cần đáp án thoyyy ạ)
Câu 5: Đẳng thức: $x^{3}$ + $y^{3}$ = $(x+y)^{3}$ -3xy (x+y)
A. Đúng
B Sai
Câu 6: Nối các ý ở cột A và B
CỘT A: 1) (x+y)(x-y)
2) $x^{2}$ -2xy+ $y^{2}$
3) $(x+)^{2}$
4) (x+y) ( $x^{2}$ -xy+ $y^{2}$ )
CỘT B: a) $x^{3}$ + $y^{3}$
b) $x^{2}$ +2xy+ $y^{2}$
c) $x^{2}$ – $y^{2}$
d) $(x-y)^{2}$
e) $x^{2}$ + $y^{2}$
(mk chỉ cần đáp án thui ạ)
Viết một bình luận