Toán Lớp 8: MẤY BRO GIÚP TỚ NKA . TỚ CKO 5 SAO+CẢM ƠN+HAY NHẤT Ạ d. (x – 2)2 – (x – 3)(x + 3) = 6 e. 4x(x – 3) – 2x + 6 = 0 f. x(

By Ayla

Toán Lớp 8: MẤY BRO GIÚP TỚ NKA . TỚ CKO 5 SAO+CẢM ƠN+HAY NHẤT Ạ
d. (x – 2)2 – (x – 3)(x + 3) = 6 e. 4x(x – 3) – 2x + 6 = 0 f. x(2x – 3) – 2(3 – 2x) = 0
Viết một bình luận