Toán Lớp 6: 2(x – 5) – 3(x + 7) = 14 3(x – 4) – (8 – x) = 12 x – 12 – 25) = -8 175 – 5(x + 3) = 85

Toán Lớp 6: 2(x – 5) – 3(x + 7) = 14
3(x – 4) – (8 – x) = 12
x – 12 – 25) = -8
175 – 5(x + 3) = 85

TRẢ LỜI

 1. 2 ( x – 5 ) – 3 ( x + 7 ) = 14
  ⇔ 2x – 10 – 3x – 21 = 14
  ⇔ – x – 31 = 14
  ⇔ – x = 14 + 31
  ⇔ – x = 45
  ⇔ x = – 45
  Vậy x = – 45
  ———————————–
  3 ( x – 4 ) – ( 8 – x ) = 12
  ⇔ 3x – 12 – 8 + x = 12
  ⇔ 4x – 20 = 12
  ⇔ 4x = 12 + 20
  ⇔ 4x = 32
  ⇔ x = 8
  Vậy x = 8
  —————————————–
  x – ( 12 – 25 ) = – 8
  ⇔ x – 12 + 25 = – 8
  ⇔ x + 13 = – 8
  ⇔ x = – 8 – 13
  ⇔ x = – 21
  Vậy x = – 21
  ————————————
  175 – 5 ( x + 3 ) = 85
  ⇔ 175 – 5x – 15 = 85
  ⇔ 160 – 5x = 85
  ⇔ – 5x = 85 – 160
  ⇔ – 5x = – 75
  ⇔ x = ( – 75 ) : ( – 5 )
  ⇔ x = 15
  Vậy x = 15

  Trả lời
 2. 2(x – 5) – 3(x + 7) = 14
  <=>2x-10-3x-21=14
  <=>2x-3x=14+10+21
  <=>-x=45
  <=>x=-45
  Vậy x=-45 
                                                                      
  3(x – 4) – (8 – x) = 12
  <=>3x-12-8+x=12
  <=>3x+x=12+12+8
  <=>4x=32
  <=>x=32:4=8
  Vậy x=8
                                                                      
  x-(12-15)=-8
  <=>x-12+15=-8
  <=>x+3=8
  <=>x=8-3=5
  Vậy x=5
                                                                      
  175 – 5(x + 3) = 85
  <=>175-5x-15=85
  <=>-5x=85+15-175
  <=>-5x=-75
  <=>x=15
  Vậy x=15

  Trả lời

Viết một bình luận