Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: thửa ruộng HCN có chiều dài 84m và hơn chiều rộng 11,5m.ruộng trồng lúa cứ 1dam2 thu được 65kg.thửa ruộng thu được bao nhiêu số lúa

Toán Lớp 5: thửa ruộng HCN có chiều dài 84m và hơn chiều rộng 11,5m.ruộng trồng lúa cứ 1dam2 thu được 65kg.thửa ruộng thu được bao nhiêu số lúa

Comments ( 2 )

 1. Chiều rộng thửa ruộng là:
       84 – 11,5 = 72,5 (m)
  Diện tích thửa ruộng là:
       84 xx 72,5 = 6090 (m^2)
  Đổi 6090 m^2 = 60,9 dam^2
  Thửa ruộng thu được số lúa là:
       60,9 : 1 xx 65 = 3958,5 (kg)
                 Đáp số: 3958,5 kg lúa

 2. Giải đáp:
        Chiều rộng là :
                    60:3×2=40 (m)
        Diện tích thửa ruộng là :
                   60 x 40 = 2400 (m2)
       Trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số kg thóc là :
                  50 x ( 2400 : 100 ) = 1200 (kg)
   đổi : 1200 kg = 12 tạ 
                             Đáp số : 12 tạ thóc
   
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phi Nhung