Toán Lớp 7: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 36. Giá trị của x khi y= 12 là:

Toán Lớp 7: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 36. Giá trị của x khi y= 12 là:

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đại lượng x và đại lượng y tỉ lệ thuận với nhau
  => y = k*x
  => 36 = 6k
  => k = 6
  Nên đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là 6
  Nếu y = 12
  => 12 = 6x
  => x = 2

  Trả lời
 2. Do x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận với nhau nên:
  y=kx
  Thay x=6 thì y=36 vào biểu thức trên:
  36=k.6
  <=> k=6
  => x và y tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ 6
  => x=y/k
  Khi y=12
  => x=12/6
  => x=2 
  Vậy giá trị của x = 2 khi y=12

  Trả lời

Viết một bình luận