Toán Lớp 7: Tìm x: (x+1 phần 3)tất cả mũ 2 = 9 phần 16

Toán Lớp 7: Tìm x:
(x+1 phần 3)tất cả mũ 2 = 9 phần 16

TRẢ LỜI

 1. ((x + 1)/3)^2 = 9/16
  ((x + 1)/3)^2 = (3/4)^2 hoặc (-3/4)^2
  => (x+1)/3 = 3/4 hoặc (x+1)/3 = -3/4
  TH1 :
  (x+1)/3 = 3/4
  => (x + 1) . 4 = 3 . 3
  => (x + 1) . 4 = 9
  => x + 1 = 9 : 4
  => x + 1 = 9/4
  => x = 9/4 – 1
  => x = 5/4
  TH2 :
  (x+1)/3 = -3/4
  => (x + 1) . 4 = – 3 . 3
  => (x + 1) . 4 = -9
  => x + 1 = -9 : 4
  => x + 1 = -9/4
  => x = -9/4 – 1
  => x = -13/4
  Vậy x = 5/4 ; x = -13/4

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x+ 1/3)^2 = 9/16
  (x+1/3)^2 = (±3/4)^2
  => x+1/3 = ±3/4
  => \(\left[ \begin{array}{l}x+\frac{1}{3}=\frac{3}{4}\\x+\frac{1}{3}=\frac{-3}{4}\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=\frac{3}{4}-\frac{1}{3}\\x=\frac{-3}{4}-\frac{1}{3}\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=\frac{5}{12}\\x=\frac{-13}{12}-\frac{1}{3}\end{array} \right.\) 
  Vậy x=5/12 hoặc x=-13/12

  Trả lời

Viết một bình luận