Toán Lớp 5: tích này tận cùng bằng mấy 2x2x2x2x2x-..x2x2(2015 thừa số 2) 4x4x4x4x4x-.x4x4(2015 thừa số 4)

Toán Lớp 5: tích này tận cùng bằng mấy
2x2x2x2x2x……x2x2(2015 thừa số 2)
4x4x4x4x4x…..x4x4(2015 thừa số 4)

TRẢ LỜI

 1. $ a ) 2 x 2 x 2 x 2 = 16 $ ⇒ Chữ số tận cùng của tích là 6 
  Có 2015 thừa số 2 ⇒ Lập được 503 cặp ( mỗi cặp có 4 thừa số 2 ) dư 3 thừa số 2 
  $ ⇒ ( 2 x 2 x 2 x 2 ) x ( 2 x 2 x 2 x 2 ) x … x ( 2 x 2 x 2 ) $ 
  $ TC6 x TC6 x TC6 x … x TC8 $ 
  $ ⇒ TC8 $ ( TC : Chữ số tận cùng ) 
  $ ⇒ 2 x 2 x 2 x 2 x … x 2 $ ( 2015 thừa số 2 ) có chữ số tận cùng là 8
  b) Ta có : $ ( 4 x 4 x 4 x 4 ) x ( 4 x 4 x 4 x 4 ) x … x ( 4 x 4 x 4 ) $
  $ = TC6 x TC6 x TC6 x … x TC4 $
  $ = TC4 $ ( Cách làm tương tự như câu trên ) 
  $ ⇒ 4 x 4 x 4 x 4 x .. x 4 $ ( 2015 thừa số 4 ) có chữ số tận cùng là 4 
   

  Trả lời

Viết một bình luận