Toán Lớp 7: :Cho tam giác FEH. M là trung điểm FH. Trên tia đối của tia ME lấy điểm D sao cho EM = MD. a/ Chứng minh rằng : tam giác FEM = tam gi

Toán Lớp 7: :Cho tam giác FEH. M là trung điểm FH. Trên tia đối của tia ME lấy điểm D sao cho EM = MD.
a/ Chứng minh rằng : tam giác FEM = tam giácHDM.
b/ Chứng minh : FE // HD
c/ Trên DH kéo dài lấy điểm N sao cho HD =HN
(H ≠ N) chứng minh : EN // FH.

TRẢ LỜI

 1. a) CM: ΔFEM =ΔHDM
  $\textit{Ta có:}$
  $\begin{cases} MF = MH \textit{(M là trung điểm FH)}\\ME = MD\textit{(gt)} \\\ \widehat{FME} =\widehat{HMD} \textit{(2 góc đối đỉnh)}\end{cases}$
  → $\textit{ΔFEM =ΔHDM (c-g-c)}$
  b) CM: FE// HD
  $\textit{Ta có:ΔFEM =ΔHDM (cmt)}$
  →$\widehat{EFM}$ = $\widehat{DHM}$ ($\textit{2 góc tương ứng}$)
  $\textit{Mà 2 góc này ở vị trí so le trong}$
  $\textit{Nên FE // HD}$
  c) CM: EN // FH
  $\textit{Ta có:ΔFEM =ΔHDM (cmt) }$
  →$\textit{FE=HD (2 cạnh tương ứng)}$ 
  $\textit{Mà HD = HN (gt)}$
  $\textit{Nên FE = HN}$
  $\textit{Ta có: FE // HD}$
  →$\textit{ FE // DN (D,H,N thẳng hàng)}$
  →$\textit{ FE // HN}$
  →$\widehat{FEH}$ =$\widehat{NHE}$ $\textit{(2 góc so le trong)}$
  $\textit{Xét ΔFEH và ΔNEH ta có }$
  $\begin{cases} HE:\textit{cạnh chung} \\\widehat{FEH} =\widehat{NHE} (cmt) \\FE = HN (cmt) \end{cases}$
  →$\textit{ΔFEH = ΔNEH (c-g-c)}$
  →$\widehat{FHE}$ =$\widehat{NEH}$
  $\textit{Mặt khác 2 góc này ở vị trí so le trong}$
  $\textit{Nên EN // FH}$
  (vote 5 sao và câu trả lời hay nhất cho mình nha)

  toan-lop-7-cho-tam-giac-feh-m-la-trung-diem-fh-tren-tia-doi-cua-tia-me-lay-diem-d-sao-cho-em-md

  Trả lời

Viết một bình luận