Toán Lớp 5: tìm x: 42,6: x = 12 làm nhanh giúp mình

Toán Lớp 5: tìm x: 42,6: x = 12 làm nhanh giúp mình

TRẢ LỜI

Viết một bình luận