Toán Lớp 8: Hình thang cân ABCD (AB//CD) có AB

Toán Lớp 8: Hình thang cân ABCD (AB//CD) có AB

TRẢ LỜI

 1. Lời giải:
  a) Sửa đề: $\triangle AOB$ cân tại $O$
  Ta có: $ABCD$ là hình thang cân
  $\Rightarrow \begin{cases}AB//CD\\\widehat{ADC} = \widehat{BCD}\end{cases}$
  $\Rightarrow \widehat{OAB} = \widehat{OBA}$ (hai góc đồng vị tương ứng)
  Xét $\triangle \triangle OAB$ có:
  $\widehat{OAB} = \widehat{OBA}\quad (cmt)$
  Do đó $\triangle OAB$ cân tại $O$
  b) Ta có: $ABCD$ là hình thang cân
  $\Rightarrow \begin{cases}AD=BC\\\widehat{DAB} = \widehat{CBA}\end{cases}$
  Xét $\triangle ABD$ và $\triangle BAC$ có:
  $\begin{cases}AB:\ \text{cạnh chung}\\AD = BC\quad (gt)\\\widehat{DAB} = \widehat{CBA}\quad (gt)\end{cases}$
  Do đó $\triangle ABD = \triangle BAC\ (c.g.c)$
  c) Ta có: $\triangle ABD = \triangle BAC$ (câu b)
  $\Rightarrow \widehat{ADB} = \widehat{BCA}$ (hai góc tương ứng)
  Ta lại có: $\widehat{ADC} = \widehat{BCD}\quad (gt)$
  $\Rightarrow \widehat{ADC} – \widehat{ADB} = \widehat{BCA} – \widehat{BAC}$
  $\Rightarrow \widehat{BDC} = \widehat{ACD}$
  hay $\widehat{EDC} = \widehat{ECD}$
  $\Rightarrow \triangle ECD$ cân tại $E$
  $\Rightarrow EC = ED$
   

  toan-lop-8-hinh-thang-can-abcd-ab-cd-co-ab-cd-goi-o-la-giao-diem-cua-ad-va-bc-e-la-giao-diem-cua

  Trả lời

Viết một bình luận