Toán Lớp 9: giải cho mik bài 8 câu b tr70 sgk toan 9 vs

Toán Lớp 9: giải cho mik bài 8 câu b tr70 sgk toan 9 vs

TRẢ LỜI

 1. Áp dụng hệ thức lượng vào $ΔABC$ vuông tại $A$ có đường cao $AD$
  $·\,\,\,\dfrac{1}{AD^2}=\dfrac{1}{AB^2}+\dfrac{1}{AC^2}\\↔\dfrac{1}{2^2}=\dfrac{1}{y^2}+\dfrac{1}{y^2}\\↔\dfrac{1}{4}=\dfrac{2}{y^2}\\→y^2=8\\↔y=2\sqrt 2cm(y>0)$
  $·\,\,\,AB^2=BD.BC\\↔(2\sqrt 2)^2=x.(x+x)\\↔8=2x^2\\↔4=x^2\\↔2cm=x(x>0)$
  Vậy $x=2cm,y=2\sqrt 2cm$

  toan-lop-9-giai-cho-mik-bai-8-cau-b-tr70-sgk-toan-9-vs

  Trả lời

Viết một bình luận