Toán Lớp 7: Tìm nghiệm của đa thức a) 45x^3 – 5x b) 4(x-1) +3x -5 c) 2(-x+5) – 3/2(x-4)

Toán Lớp 7: Tìm nghiệm của đa thức
a) 45x^3 – 5x
b) 4(x-1) +3x -5
c) 2(-x+5) – 3/2(x-4)

TRẢ LỜI

 1. *** Lời giải chi tiết ***
  a)
  Cho đa thức 45x^{3}-5x=0
  =>5x(9x^{2}-1)=0
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\9x^{2}-1=0\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\9x^{2}=1\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^{2}=\dfrac{1}{9}\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=±\dfrac{1}{3}\end{array} \right.\) 
  Vậy x=0;x=±(1)/(3) là nghiệm đa thức trên
  b)
  Cho đa thức 4(x-1)+3x-5=0
  =>4x-4+3x-5=0
  =>7x-9=0
  =>7x=9
  =>x=(9)/(7)
  Vậy x=(9)/(7) là nghiệm đa thức trên
  c)
  Cho đa thức 2(-x+5)-(3)/(2)(x-4)=0
  =>-2x+10-(3)/(2)x+6=0
  =>-(7)/(2)x+16=0
  =>-(7)/(2)x=-16
  =>x=(32)/(7)
  Vậy x=(32)/(7) là nghiệm đa thức trên

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Đa thức trên có nghiệm khi 45x^3-5x=0
  =>5x(9x^2-1)=0
  =>5x=0 hoặc 9x^2-1=0
  =>x=0 hoặc 9x^2=1
  =>x=0 hoặc x^2=1/9
  =>x=0 hoặc x=1/3 hoặc x=-1/3
  Vậy đa thức trên có nghiệm là x∈{0;1/3;-1/3}
  b)
  Đa thức trên có nghiệm khi 4(x-1)+3x-5=0
  =>4x-4+3x-5=0
  =>7x-9=0
  =>7x=9
  =>x=9/7
  Vậy đa thức trên có nghiệm là x=9/7
  c)
  Đa thức trên có nghiệm khi 2(-x+5)-3/2(x-4)=0
  =>-2x+10-3/2x+6=0
  =>-7/2x+16=0
  =>-7/2x=-16
  =>x=32/7
  Vậy đa thức trên có nghiệm là x=32/7
   

  Trả lời

Viết một bình luận