Toán Lớp 8: Giải phương trình (3x+6)(9x+2)-4 = -4 NL : Thôi xong ,gặp Nhật Bản rồi ????????

Toán Lớp 8: Giải phương trình (3x+6)(9x+2)-4 = -4
NL : Thôi xong ,gặp Nhật Bản rồi ????????

TRẢ LỜI

 1. (3x + 6)(9x + 2) – 4 = -4
  <=> (3x + 6)(9x + 2) = 0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}3x + 6 = 0\\9x + 2 = 0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}3x = -6\\9x = -2\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=-2\\x=\dfrac{-2}{9}\end{array} \right.\) 
  Vậy x in {-2; (-2)/9}

  Trả lời

Viết một bình luận